Prvi homeopatski portal na Balkanu

Od čega se prave homeopatski lekovi?

Homeopatski lek se može napraviti od bilo koje supstance. Naravno, treba imati u vidu da homeopatski lek može da bude registrovan samo ako je prošao postupak dokazivanja.

Više o dokazivanju homeopatskog leka možete pročitati ovde.

Govorimo o tome da svaka supstanca može propisanim postupkom da postane homeopatska remedija.

Postoji nekoliko hiljada homeopatskih remedija, spravljenih od ogromnog broja različitih izvornih supstanci.

Homeopatske remedije se označavaju latinskim nazivima, zbog internacionalne upotrebe. Pored tih zvaničnih naziva, korisno je i praktikuje se da se na jeziku države u kojoj se proizvode navede i uobičajen naziv izvorne supstance.

Homeopatski lekovi se dele u određene grupe prema prirodi izvornih supstanci. Tako imamo najkraću i najgrublju podelu remedija na:

  • biljne
  • životinjske
  • mineralne
  • nozode
  • sarkode
  • imponderabilije

 

Remedije biljnog porekla

Od biljaka, uzimajući u obzir opseg tog pojma – od jednoćelijskih organizama do ogromnih stabala. Postupak pripreme zavisi od fizičkih svojstava biljke.

Remedije životinjskog porekla

Od protozoa do slonova. Izvorna supstanca može biti: otrov životinje, cela životinja ili pojedini delovi, mleka, tkiva. Uzima se ono što ima bilo kakav uticaj na funkcije čovekovog organizma.

Remedije mineralnog porekla

Minerali, od soli do zlata, nežive su materije široko rasprostranjene u prirodi, ali takođe i jedinjenja dobijena u laboratorijama.

Nozode

Nozode su homeopatski preparati dobijeni iz obolelih patoloških sekreta i izlučevina, kao i iz mikrobiotskih kultura virusa, bakterija i gljivica. Obrađuju se iz originalnih zaliha koje sadrže izolovane mikrobe, obolela tkiva i drugi klinički materijal.

Sarkode

Sarkode su homeopatski preparati dobijeni iz zdravih životinjskih tkiva i sekrecija koje sadrže biološke molekule a koji kod ljudi imaju posebne fiziološke funkcije.

Imponderabilije

Savremeno doba donosi nam i nove izvore, tako da do sada postoji jedan broj remedija od nekih vrsta zračenja, magneta, svetlosti, izvora energije na Zemlji i van nje, voda, boja, svetlosti.

Svake godine dobijamo nove homeopatske lekove. Izvori supstanci od kojih se mogu dokazivati homeopatski lekovi su praktično neiscrpni.

Powered by 

logo BKOBalkanopathy 2019logo dc